Maskinudlejning til private og erhverv​

​Lejebetingelser

§ 1 Lejemålets begyndelse og afslutning:

1.11 Lejemålet påbegyndes og slutter ved udlejers adresse. Lejer betaler således altid leje fra tidspunktet, hvor det lejede forlader udlejers adresse og indtil det lejede returneres hertil. Lejer afholder altid transportomkostningerne ved det lejedes transport fra udlejers adresse og returneringen hertil. Forestår udlejer transporten opkræves lejer betaling herfor.

1.2. Forestår udlejer transporten af det lejede, skal en repræsentant for lejer været til stede på lejeadressen ved udlejers ankomst, således at anvisning af det lejedes placering kan finde sted, og instruktion i brug kan gives til lejers repræsentant af fremmødte udlejer.

1.3. Ved afmelding af det lejede til udlejers afhentning, hæfter lejer for det lejede indtil afhentning, medmindre andet er aftalt ved afmelding.

1.4. Det lejede skal være på udlejers adresse inden kl. 8.00, derefter påbegyndes en ny lejedag.

1.5. Efter det lejedes hjemkomst til udlejers adresse, finder eftersyn sted indenfor rimelig tid. Eventuelle reparationer og rengøring debiteres lejer. Medfører reparationer eller rengøring, at det lejede ikke straks efter kan genudlejes, hæfter lejer herudover for den normale lejeafgift for det lejede, for tiden det lejede undergår reparation eller rengøring.

1.6. Det lejede må ikke flyttes til andre arbejdspladser end den angivet ved bestilling, medmindre skriftlig aftale med udlejer foreligger.

1.7. Udlejer kan uden varsel ophæve lejeaftalen og kræve erstatning såfremt lejer på væsentlige punkter misligholder sine forpligtelser ifølge lejeaftalen, herunder men ikke alene at:

a) Lejer forsømmer at vedligeholde det lejede eller undlader behøring reparation heraf.

b) Lejer giver ikke udlejer adgang til at besigtige det lejede materiel.

c) Lejer bruger det lejede i strid med de angivne forskrifter, eller i strid med lovgivningen.

d) Lejer undlader at betale de forfaldne lejeafgifter m.v.

e) Lejer går konkurs, standser dine betalinger, indleder forhold om tvangsakkord eller frivillig akkord.

1.8. Ved misligholdelse af lejeaftalen fra lejers side, har udlejer ret til, uden forudgående varsel, at fjerne det lejede samt kræve erstatning for ethvert tab, som misligholdelsen har påført udlejer.

§ 2 Beregning af lejen:

2.1. Lejeafgiften regnes fra og med den dag det lejede forlader udlejers adresse og til og med det lejede er returneret til udlejers adresse. Den daglige lejeafgift forudsætter at det lejede ikke anvendes mere end 8 timer dagligt. For yderligere benyttelse debiteres ekstra fuld daglig lejeafgift pr. påbegyndt 8 timer.

2.2. Der regnes som udgangspunkt med en 5 dages uge. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om materiellet benyttes eller ej.

2.3. Udlejning til private beregnes ud fra kalenderdage.

2.4. Lejeafgiften dækker ikke forbrugsmaterialer, som eksempelvis; brændstof, mejsler, bor, klinger m.v.

2.5. Alle priser er angivet inkl. den til enhver tid gældende merafgift.

2.6. Faktura vedr. leje er forfaldende ved fakturaens fremkomst. Ved betalingsforsinkelse er udlejer berettiget til at opkræve 2% renter pr. påbegyndt måned. Udlejer er ligeledes berettiget til at foretage opkrævning af á conto fakturaer eller ratebetalinger inkl. moms.

2.7. Udlejer har ret til at forlange indbetaling af et depositum udover det, i kontrakten, anførte beløb, således at depositummet svarer til det lejedes værdi.

§ 3 Ansvaret for det lejede:

3.1. Risikoen for det lejede overgår til lejer ved modtagelsen heraf.

3.2. I de tilfælde hvor transporten af det lejede ikke udføres af udlejer, er lejer selv ansvarlig for, at det lejede er ansvar -og kaskoforsikret under transporten.

3.3. Lejer skal altid selv ved modtagelse af det lejede kontrollere dette for fejl og mangler og straks reklamere til udlejer, i tilfælde af fejl og mangler. Har lejer således ikke foretaget reklamationer ved første lejedag, har efterfølgende reklamationer ingen retsvirkning.

3.4. Reparationer må kun udføres på udlejers værksted eller efter nærmere skriftlig aftale med udlejer.

3.5. Lejer bærer alene ansvaret for skader på personer, bygninger samt andet materiel, som det lejede måtte forvolde.

3.6. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarligt aflåst, og mindre maskiner til værdi 0 - 75.000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb.

3.7. Ved skader eller tyveri på det lejede hæfter lejer med en selvrisiko, der beregnes ud fra det lejedes nyværdi:

Nyværdi i kroner / selvrisiko

0 - 14.999 kr. / 5.000 kr.

15.000 - 74.999 kr. / 8.000 kr.

75.000 - 199.999 kr. / 15.000 kr.

200.000 - 499.999 kr. / 20.000 kr.

3.8. Tyveri, hærværk eller anden kriminalitet på det lejede skal meddeles udlejer samt politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejer har ansvaret for, at politirapporten kommer i udlejers hænder. Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer. Lejer er forpligtet til at udfylde skadeanmeldelse, herunder skadesdato, skadested samt årsagen til skaden. Sker dette ikke rettidigt debiteres lejer de fulde omkostninger i forbindelse med skaden. Alt tyveri eller skader skal meddeles udlejer Karsten Møller på 52112384.

3.9. Femleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part uden udlejers skriftlige accept er ikke tilladt.

§ 4 Ansvarsfraskrivelse:

4.1. Lejer bærer alene ansvaret for risikoen ved driftstab også selvom dette kan henføres til fejl og mangler ved det lejede eller ved forsinket levering.

4.2. Udlejer påtager sig intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelser til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer. Dette gælder uanset om lejers tab skyldes mangler ved det lejede eller forsinket levering heraf.

4.3. Lejer påtager sig alen risikoen for at det lejede kan opstilles og anvendes af lejer som planlagt.

4.4. Udlejer tager forbehold for strejker, lockout og lignende, udenfor udlejers kontrol, liggende årsager samt force majeure. Forsinket levering berettiger ikke lejer til at annullere ordren, kræve dagbøder, foretage fradrag i betaling eller tilbageholde forfaldne beløb.

Anmeldelser fra Facebook

​"veludført arbejde til tiden 👍. absolut ikke det sidste han har lavet for os!"
​- Jan Henriksen

Tømrerfirmaet KPM

Tømrerfirmaet KPM udfører tømrerarbejde stort som småt. Vi satser på kvalitet hele vejen og bygger vores virksomhed på et godt håndværk og tilfredse kunder.

Følg os på Facebook.

Kontakt os

​Tømrerfirmaet KPM

Egevej 8, 7860 Spøttrup

Navigation på Google Maps

​CVR: ​40366032

Telefon: 52 11 23 84

E-mail: lembm@mail.dk

Hverdage 07.00 - 17.00